Klachtencommissie Zorg Midden Holland

 

Uw klacht

Een klacht kan het begin van een verbetering zijn! Een verbetering in de zorg- en dienstverlening binnen uw instelling. Een klacht is daarom geen gezeur. Bovendien is klagen een recht dat in de wet is geregeld Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders daar zorgvuldig mee omgaan. Een klacht kan een belangrijk signaal zijn. Door adequaat om te gaan met klachten geven organisaties zich de kans om het vertrouwen van de cliënt te behouden of te herwinnen. Bovendien kan van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor voorkomen wordt, dat de klacht zich in de toekomst opnieuw voordoet.

Wat een organisatie doet met klachten van cliënten wordt geregeld in de klachtenregeling. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen gezondheidszorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om zo’n regeling op te stellen en stelt eisen waaraan de regeling moet voldoen. Ook de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ) en het Besluit klachtenbehandeling BOPZ stellen dergelijke eisen. Wanneer een klacht op basis van de wet BOPZ in behandeling wordt genomen door de klachtencommissie, worden andere eisen gesteld aan de termijn van afhandelen.

Voor meer informatie over de wet BOPZ kunt u kijken op de website www.hulpgids.nl  op het onderdeel recht (http://www.hulpgids.nl/index.php?mid=1083&parent=9)

Waarover kunt u klagen?
U kunt een klacht indienen over de zorg- en dienstverlening van een bij de klachtencommissie aangesloten zorginstelling in Midden-Holland. De klacht kan ook betrekking hebben op iemand die overleden is.

Een klacht over aansprakelijkheid kan eveneens bij de klachtencommissie worden ingediend. De klachtencommissie doet in dat geval een uitspraak over de gedragingen die tot de aansprakelijkheidsstelling hebben geleid.

Wie kan een klacht indienen?
Iedereen die gebruik maakt of heeft gemaakt van de zorg- en dienstverlening van een zorgcentrum en/of een verpleeghuis. Niet iedereen kan dat zelf; in een aantal gevallen bijvoorbeeld als iemand wilsonbekwaam is door dementie of is overleden kunnen de partner, kinderen, andere verwanten of wettelijke vertegenwoordigers een klacht indienen.

Waar kunt u een klacht indienen?
Wij raden u aan uw klacht eerst voor te leggen aan de persoon die erbij betrokken is. Als dat niet gaat, kunt u ook een andere medewerker benaderen. U kunt denken aan een leidinggevende, de vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris of de (locatie)manager. U kunt hen mondeling of schriftelijk op de hoogte stellen van uw klacht.

Als uw klacht naar uw idee niet voldoende is opgelost, dan kunt u de klacht indienen bij de Klachtencommissie Zorg Midden-Holland. U stuurt dan de Klachtencommissie een korte brief waarin uw klacht, naam, adres en telefoonnummer staan vermeld. U ontvangt zo snel mogelijk een ontvangstbevestiging. Ook kunt u gebruik maken van ons klachtenformulier. Dit formulier kunt u hier downloaden. De klachtencommissie stelt u vervolgens op de hoogte van de manier waarop uw klacht wordt behandeld.

 

 

Home · Sitemap · Zoek a · A · A   

 
Terug      Print

 

©2019 Klachtencommissie Zorg Midden Holland


 

Disclaimer
 
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de KZMH. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de ge boden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de KZMH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Hoewel er met zorg bepaald wordt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt de KZMH geen aansprakelijkheid voor gebroken links noch voor de inhoud van internetpagina's waarnaar verwezen wordt.


 
Serviced by eeZZy EeZZy Website vs. 5.9.4  ©2002-2019 FRIZZBEE Web Services