Klachtencommissie Zorg Midden Holland

 

Onze werkwijze

Wij werken aan de hand van een vaste procedure die uit vijf stappen bestaat.

 • Stap 1: Ontvangstbevestiging en ontvankelijkheidverklaring
 • Stap 2: Informatie verzamelen
 • Stap 3: Hoorzitting
 • Stap 4: Uitspraak
 • Stap 5: Afhandeling klacht en nazorg

Diversen:

 • Ondersteuning
 • Hoger beroep
 • Klachtenreglement

Stap 1 Ontvangstbevestiging en ontvankelijkheidverklaring


Wij hebben uw klacht ontvangen en de klacht is op de goede plek.

Na het indienen van de schriftelijke klacht voorzien van handtekening ontvangt u een ontvangstbevestiging van de klachtencommissie.

Er wordt telefonisch contact met u opgenomen om achtergrondinformatie te vernemen van de klacht. Vervolgens wordt de klacht getoetst aan het reglement om te kijken of de klacht ontvankelijk is. Een klacht is niet ontvankelijk als:
 • een klacht al eerder in behandeling is geweest bij de klachtencommissie en er zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan;
 • de klacht een aansprakelijkstelling betreft. In dat geval spreekt de klachtencommissie zich uitsluitend uit over de gedragingen die tot de aansprakelijkstelling hebben geleid en niet over de aansprakelijkstelling zelf.
 • een klacht, gezien de aard en de ernst, door een andere instantie dient te worden behandeld.
In een brief bevestigd de secretaris van de klachtencommissie dat uw klacht ontvankelijk is en in behandeling wordt genomen. De secretaris van de klachtencommissie zal met u kijken of uw klacht voldoende duidelijk is geformuleerd.

Stap 2 Informatie verzamelen

De klachtencommissie leest het zorgdossier en andere relevante documenten om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie.

De klachtencommissie verdiept zich in de klacht c.q. stelt een onderzoek naar de toedracht van de klacht in. Meestal is het nodig om hiervoor informatie bij de zorgaanbieder op te vragen. Vaak betreft dit ook privacy gevoelige documenten zoals het zorgplan, de rapportage en de zorgverleningovereenkomst. Daarom vraagt de klachtencommissie aan de klager een machtiging te ondertekenen voor het opvragen van dergelijke privacygevoelige documenten.

Zo nodig raadpleegt de klachtencommissie experts, bezichtigt de situatie ter plekke of vraagt bij andere relevante partijen informatie op.

De centrumleider van de locatie waar de klacht speelt kan schriftelijk reageren op de klacht door een brief te sturen naar de klachtencommissie. We spreken dan van een schriftelijk verweer.

Stap 3 Hoorzitting

De klachtencommissie hoort beide partijen en stelt vragen over de klacht; dit is het zo genaamde hoor- en wederhoor.

Klager en aangeklaagde worden uitgenodigd voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting voert de klachtencommissie met beide partijen een gesprek over de klacht om het standpunt van beide partijen te vernemen. Indien een van de partijen aangeeft afzonderlijk gehoord te willen worden kan er gekozen worden voor aparte gesprekken met klager en aangeklaagde. Namens de klachtencommissie zijn er altijd twee leden en de ambtelijk secretaris bij de hoorzitting aanwezig. In dit gesprek kunnen beklaagde en klager de schriftelijke stukken toelichten. 

Stap 4 Uitspraak

De klachtencommissie bepaalt of de klacht gegrond of ongegrond is.

Op basis van alle verzamelde informatie en de gevoerde gesprekken formuleert de klachtencommissie haar uitspraak. De klacht kan in zijn geheel gegrond of ongegrond zijn. Het kan ook zijn dat een klacht uit verschillende klachtonderdelen bestaat. In dat geval geeft de klachtencommissie haar oordeel per klachtonderdeel.

De uitspraak van de klachtencommissie wordt gemotiveerd en voorzien van een aantal aanbevelingen. De uitspraak wordt schriftelijk aan de klager, de aangeklaagde, de centrumleider en de Raad van bestuur verzonden.

Stap 5 Afhandeling klacht en nazorg

Wat is er met de uitspraak gedaan en wat hoe heeft de klager de klachtbehandeling ervaren?

De centrumleider stuurt de klachtencommissie binnen twee maanden een reactie met hoe men met de adviezen van de klachtencommissie is omgegaan. De secretaris van de klachtencommissie neemt eveneens na twee maanden contact op met de klager voor een telefonisch evaluatiegesprek waarin de secretaris tevens aangeeft wat de locatie heeft gedaan of van plan is te gaan doen met de aanbevelingen naar aanleiding van de klacht.

Met deze vijfde stap is de klacht formeel afgerond. Documenten met betrekking tot de klacht worden door de secretaris gearchiveerd en 10 jaar bewaard.

Diversen

Het klachtenreglement

In het klachtenreglement staan de taken, bevoegdheden en werkwijze van de klachtencommissie beschreven. U kunt het klachtenreglement van de klachtencommissie Midden-Holland hier lezen en downloden.

Pdf Klachtenreglement

Ondersteuning

Het is mogelijk om u tijdens de procedure, voor eigen rekening, bij te laten staan. Het Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) neemt zelf geen klachten in behandeling, maar adviseert en helpt bij het indienen van een klacht. Wie vragen heeft over patiƫntenrechten en voorzieningen kan ook bellen. De dienstverlening is gratis. (http://www.zorgbelang-nederland.nl)

Zorgbelang Zuid Holland
Bezoekadres
Zuidelijk Halfrond 1
2801 DD Gouda
telefoon: (088) 9294000
e-mail: info@zorgbelang-zuidholland.nl  
website: http://www.zorgbelang-zuidholland.nl  


Hoger beroep

Wanneer u het niet eens bent met de uitspraak van de klachtencommissie en dus een geschil heeft over de afhandeling van uw klacht is het mogelijk om binnen zes weken in hoger beroep te gaan bij Geschilleninstantie Zorg Midden Holland (GZMH).
De GZMH is geen landelijke, op afstand functionerende instantie, maar een laagdrempelige geschilleninstantie die regionaal en bereikbaar dicht bij mensen, cliƫnten en organisaties wil zijn. Deskundig en zorgvuldig.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Geschilleninstantie Zorg Midden Holland:

www.geschillenoverzorg.nl

Emailadres: info@geschillenoverzorg.nl

 

Home · Sitemap · Zoek a · A · A   

 
Terug      Print

 

©2019 Klachtencommissie Zorg Midden Holland


 

Disclaimer
 
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de KZMH. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de ge boden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de KZMH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Hoewel er met zorg bepaald wordt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt de KZMH geen aansprakelijkheid voor gebroken links noch voor de inhoud van internetpagina's waarnaar verwezen wordt.


 
Serviced by eeZZy EeZZy Website vs. 5.9.4  ©2002-2019 FRIZZBEE Web Services