Werkwijze van de Klachtencommissie Zorg Midden-Holland

Wat doet de klachtencommissie?

De Klachtencommissie Zorg Midden-Holland (KCZMH) beoordeelt klachten ingediend op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en klachten over onderwerpen die in de Wet zorg en dwang worden genoemd. De KCZMH behandelt uitsluitend klachten die betrekking hebben op de aangesloten zorgaanbieders.  
Waarover u kunt klagen vindt u onder Uw klacht.

Schriftelijke ronde

Na ontvangst van de klacht, wordt degene op wie de klacht betrekking heeft in de gelegenheid gesteld om schriftelijk te reageren op de klacht (verweerschrift). Eventueel kan er nog een schriftelijk ronde volgen (repliek respectievelijk dupliek).

Zittingscommissie

Klachten worden beoordeeld door tenminste drie leden van de klachtencommissie: de zittingscommissie. Bij klachten over onderwerpen genoemd in de Wet zorg en dwang bestaat de zittingscommissie in ieder geval uit een jurist en een specialist ouderengeneeskunde of een gezondheidszorgpsycholoog. 

Hoorzitting

De zittingscommissie die de klacht beoordeelt, houdt in de regel een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunnen de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft hun standpunt toelichten en vragen van de zittingscommissie beantwoorden.
Een hoorzitting wordt bij voorkeur gehouden op de locatie waar de cliënt woont of op een locatie die voor de cliënt eenvoudig te bereiken is. 

Oordeel over de klacht

Op klachten over onderwerpen genoemd in de Wet zorg en dwang, doet de KCZMH binnen twee weken uitspraak. De klachtencommissie kan een beslissing waartegen de klacht is gericht schorsen. Als de klacht betrekking heeft op een beslissing of de nakoming van een verplichting die geen gevolg meer heeft voor de cliënt, doet de KCZMH binnen vier weken uitspraak over de klacht. 
Als de KCZMH niet binnen de termijnen de klacht heeft beoordeeld, kan de klacht worden voorgelegd aan de rechter. Het oordeel is bindend.
Zowel de klager als de zorgaanbieder kunnen na de beslissing van de klachtencommissie de klacht voorleggen aan de rechter (beroep).

Op klachten ingediend op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg doet de KCZMH binnen zes weken na indiening van de klacht uitspraak. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. 
Het oordeel is bindend. De KCZMH kan geen schadevergoeding toekennen. Na de uitspraak van de KCZMH ontvangen de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft een schriftelijke reactie van de Raad van Bestuur.

Klager kan, indien hij het niet eens is met de klachtafhandeling, de klacht, inmiddels een geschil en een eventuele schadeclaim voorleggen aan de geschilleninstantie. 
De deelnemende organisaties van de KCZMH zijn aangesloten bij de onafhankelijke Geschilleninstantie Zorg Midden-Holland (www.geschillenoverzorg.nl).

Kosten voor de klachtbehandeling

Aan de klachtbehandeling door de KCZMH zijn geen kosten verbonden. 
Kosten die gemaakt worden voor het verlenen van zelf geregelde bijstand zijn voor eigen rekening. 
Voor meer informatie over de procedure vindt u het klachtenreglement en de brochure elders op deze website. 
 

 


©2023 Klachtencommissie Zorg Midden-Holland


 

De Wet zorg en dwang bepaalt dat klachten over bepaalde beslissingen en verplichtingen worden behandeld door een klachtencommissie die is ingesteld door representatieve organisaties van zorgaanbieders en representatieve cliƫntenorganisaties. De klachtencommissie Zorg Midden-Holland is zo'n klachtencommissie.