Klachtencommissie Zorg Midden Holland

 

Onze werkwijze

Wij werken aan de hand van een vaste procedure die uit vijf stappen bestaat.

 • Stap 1: Ontvangstbevestiging en ontvankelijkheidverklaring
 • Stap 2: Informatie verzamelen
 • Stap 3: Hoorzitting
 • Stap 4: Uitspraak
 • Stap 5: Afhandeling klacht en nazorg

Diversen:

 • Ondersteuning
 • Geschilleninstantie
 • Klachtenreglement

Stap 1 Ontvangstbevestiging en ontvankelijkheidverklaring


Wij hebben uw klacht ontvangen en de klacht is op de goede plek.

Na het indienen van de schriftelijke klacht voorzien van handtekening ontvangt u een ontvangstbevestiging van de klachtencommissie.

Er wordt telefonisch contact met u opgenomen om achtergrondinformatie te vernemen over de klacht. Vervolgens wordt de klacht getoetst aan het reglement om te kijken of de klacht ontvankelijk is. Een klacht is niet ontvankelijk als:
 • een klacht al eerder in behandeling is geweest bij de klachtencommissie en er zich geen nieuwe feiten hebben voorgedaan;
 • de klacht een aansprakelijkstelling betreft. In dat geval spreekt de klachtencommissie zich uitsluitend uit over de gedragingen die tot de aansprakelijkstelling hebben geleid en niet over de aansprakelijkstelling zelf.
 • een klacht die, gezien de aard en de ernst, door een andere instantie dient te worden behandeld.
In een brief bevestigt de secretaris van de klachtencommissie dat uw klacht (voorlopig) ontvankelijk is en in behandeling wordt genomen. De secretaris van de klachtencommissie zal met u kijken of uw klacht voldoende duidelijk is geformuleerd.

Stap 2 Informatie verzamelen

De klachtencommissie leest het zorgdossier en andere relevante documenten om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de situatie.

De klachtencommissie stelt een onderzoek naar de toedracht van de klacht in. Hiervoor is het nodig om informatie bij de zorgaanbieder op te vragen. Vaak betreft dit ook privacygevoelige documenten zoals het zorgplan, de rapportage en de zorgverleningsovereenkomst. Daarom vraagt de klachtencommissie aan de klager om een machtiging te ondertekenen voor het opvragen van dergelijke privacygevoelige documenten.
De centrumleider van de locatie waar de klacht speelt wordt gevraagd schriftelijk te reageren op de klacht, we noemen dat een verweerschrift, en de gevraagde stukken in te sturen.  Zo nodig raadpleegt de klachtencommissie experts, bezichtigt de situatie ter plekke of vraagt bij andere relevante partijen informatie op.


Stap 3 Hoorzitting

De klachtencommissie hoort beide partijen en stelt vragen over de klacht

Klager en aangeklaagde worden uitgenodigd voor een hoorgesprek. Tijdens dit hoorgesprek kunnen beide partijen hun standpunt naar voren brengen en de schriftelijke stukken toelichten.  Indien een van de partijen aangeeft afzonderlijk gehoord te willen worden, kan er gekozen worden voor een apart hoorgesprek. Dit gebeurt echter bij uitzondering.

Namens de klachtencommissie zijn er, naast de voorzitter, altijd twee leden en de ambtelijk secretaris bij het hoorgesprek aanwezig. 


Stap 4 Uitspraak

De klachtencommissie bepaalt of de klacht gegrond of ongegrond is.

Op basis van alle verzamelde informatie formuleert de klachtencommissie haar uitspraak. De klacht kan in zijn geheel gegrond of ongegrond zijn. Het kan ook zijn dat een klacht uit verschillende klachtonderdelen bestaat. In dat geval geeft de klachtencommissie haar oordeel per klachtonderdeel.

De uitspraak van de klachtencommissie wordt gemotiveerd en meestal voorzien van een aantal aanbevelingen. De uitspraak wordt schriftelijk aan de klager, de aangeklaagde, de centrumleider en de Raad van bestuur verzonden.

Stap 5 Afhandeling klacht en nazorg

Wat is er met de uitspraak gedaan en wat hoe heeft de klager de klachtbehandeling ervaren?
 

De centrumleider stuurt de klachtencommissie binnen twee maanden een reactie op de uitspraak en op de aanbevelingen.  De secretaris van de klachtencommissie stuurt binnen 3 maanden een evaluatieformulier over de klachtbehandeling- en afhandeling naar beide partijen. Documenten met betrekking tot de klacht worden 2 jaar volgens de privacyregels bewaard. Diversen

Het klachtenreglement

In het klachtenreglement staan de taken, bevoegdheden en werkwijze van de klachtencommissie beschreven. U kunt het klachtenreglement van de klachtencommissie Midden-Holland hier lezen en downloaden.

Pdf Klachtenreglement

Ondersteuning

U kunt voor ondersteuning terecht bij de klachtenfunctionaris van de zorginstelling waar u verblijft. Ook kunt u voor ondersteuning terecht bij het landelijk Meldpunt Zorg voor advies en informatie. De medewerkers informeren u over uw mogelijkheden om de klacht op te lossen, beantwoorden uw vragen en helpen u met praktische tips. Meer informatie: tel 088 – 120 50 20.

Uiteraard is het mogelijk om u tijdens de procedure, voor eigen rekening, bij te laten staan.

Het Informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) neemt zelf geen klachten in behandeling, maar adviseert en helpt bij het indienen van een klacht. Wie vragen heeft over patiënten rechten en voorzieningen kan ook bellen. De dienstverlening is gratis. 

(http://www.zorgbelang-nederland.nl)

Zorgbelang Zuid Holland
Bezoekadres
Zuidelijk Halfrond 1
2801 DD Gouda
telefoon: (088) 9294000
e-mail: info@zorgbelang-zuidholland.nl  
website: http://www.zorgbelang-zuidholland.nl  


Geschilleninstantie

De klager kan, indien hij/zij het niet eens is met de klachtafhandeling conform de Wkkgz klachtenregeling de klacht, inmiddels het geschil, voorleggen aan een Geschilleninstantie.
De deelnemende organisaties van de klachtencommissie Zorg Midden Holland zijn aangesloten bij de onafhankelijke Geschilleninstantie Zorg Midden Holland. Deze Geschilleninstantie doet een onafhankelijke en bindende uitspraak over het geschil.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Geschilleninstantie Zorg Midden Holland:

www.geschillenoverzorg.nl

Emailadres: info@geschillenoverzorg.nl

 

Home · Sitemap · Zoek a · A · A   

 
Terug      Print

 

©2019 Klachtencommissie Zorg Midden Holland


 

Disclaimer
 
De informatie op deze website wordt beschikbaar gesteld door de KZMH. Hoewel uiterste zorg wordt besteed om de inhoud van deze site zo compleet, correct, actueel en toegankelijk mogelijk te maken, blijft het mogelijk dat informatie is opgenomen die incorrect, incompleet of verouderd is. Aan de ge boden informatie kunnen geen rechten worden ontleend en de KZMH is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de informatie. Hoewel er met zorg bepaald wordt naar welke sites wel of niet wordt verwezen, aanvaardt de KZMH geen aansprakelijkheid voor gebroken links noch voor de inhoud van internetpagina's waarnaar verwezen wordt.


 
Serviced by eeZZy EeZZy Website vs. 5.9.4  ©2002-2019 FRIZZBEE Web Services