Uitspraken

De KCZMH publiceert, in overeenstemming met de Wet zorg en dwang, uitspraken in geanonimiseerde vorm.
De KCZMH publiceert een selectie van (samenvattingen van) uitspraken behandeld op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg.
Alle uitspraken zijn niet herleidbaar tot personen.

2021 Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg: klacht over verkeerd verstrekken van medicatie en de communicatie daarover

Inhoudsindicatie
 
Klager dient namens cliënt, op dat moment verblijvend in een zorginstelling, een klacht in. Hij verwijt de instelling dat een verzorgende, die volgens klager onbevoegd en onbekwaam was, verkeerde medicatie aan cliënt heeft verstrekt. Als gevolg hiervan moest cliënt met een medicatievergiftiging worden opgenomen in het ziekenhuis. Naast deze klacht, beklaagt klager zich ook over de communicatie over de medicatiefout. Klager vindt dat hij veel te laat van de fout en de gevolgen daarvan op de hoogte is gesteld. 
 
Naar aanleiding van de klacht vond er gesprek plaats tussen klager en de instelling. Tijdens dit gesprek heeft de instelling de medicatiefout erkend. Het gesprek heeft echter niet geleid tot een voor klager aanvaarbare oplossing van de klacht en hij wenst daarom een oordeel van de klachtencommissie.

De klachtencommissie verklaart de klacht gedeeltelijk gegrond. 
Naast een oordeel op de klacht, heeft klager de klachtencommissie eveneens  verzocht om hem een schadevergoeding toe te kennen. In dit verzoek is klager niet-ontvankelijk verklaard. 
 

2020 Wet zorg en dwang: onvrijwillige medicatie en niet correct uitvoeren van het Stappenplan

Inhoudsindicatie
Klager klaagt over de toepassing van onvrijwillige medicatie en het niet juist toepassen van het Stappenplan Wzd. 
Klager klaagt als vertegenwoordiger van de cliënt bij wie de diagnose dementie is vastgesteld. 
Na een incident wordt gestart met de toediening van medicatie. De medicatie wordt vervolgens gecontinueerd. Klager is het niet eens met de toediening van de medicatie.
De klachtencommissie oordeelt dat er sprake is van onvrijwillige zorg. De klachtencommissie komt eveneens tot het oordeel dat het handelen van verweerder tijdens het besluitvormingsproces (Stappenplan) om onvrijwillige zorg toe te passen onvoldoende zorgvuldig is geweest. 
De klacht wordt gegrond verklaard.

2020 Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg: klacht over de communicatie, de 24-uurs rapportage en het ontbreken van structuur en duidelijkheid bij de zorgverlening

Inhoudsindicatie
Klager, vertegenwoordiger van cliënt, heeft meerdere klachten met betrekking tot de zorgverlening aan cliënt. Klager heeft zijn klacht op de hoorzitting samengevat in de volgende klachten:
 1. De communicatie en de 24-uurs rapportage is te summier waardoor het voor cliënt en contactpersoon onduidelijk is welke acties er naar aanleiding van incidenten, vragen en gebeurtenissen worden ondernomen. 
 2. Cliënt moet regelmatig te lang wachten op zorg en er wordt dan geen structuur en duidelijkheid geboden. 
Op deze klacht is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing.
De commissie oordeelt dat er zowel ten aanzien van de rapportage en de communicatie als de zorg- en dienstverlening vermijdbare tekortkomingen zijn geweest en verklaart de klacht gegrond. De commissie merkt daarbij wel op dat zij zich realiseert dat de zorginstellingen door de coronamaatregelen ‘klem’ heeft gezeten. 
De commissie ziet eveneens aanleiding om een aantal aanbevelingen te formuleren om de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening te verbeteren.

2020 Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg: klacht over opzeggen zorgovereenkomst en de zorg voor cliënt, niet geïnformeerd worden en onheuse bejegening

Inhoudsindicatie
Klager, vertegenwoordiger van cliënt, heeft een veelheid aan klachten ingediend met betrekking tot de zorgverlening van cliënt en de eenzijdige beëindiging van de zorgovereenkomst. Op deze klacht is de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) van toepassing. De commissie heeft de klachten ondergebracht in vier categorieën: 
 1. de zorgzorginstelling heeft de zorgovereenkomst beëindigd zonder gewichtige reden;
 2. de zorgzorginstelling is ernstig tekortgeschoten in de zorg voor cliënt;
 3. de zorgzorginstelling heeft klager onjuist en onvolledig geïnformeerd en 
 4. de zorgzorginstelling heeft cliënt en klager onheus bejegend. 
De commissie oordeelt dat er gewichtige redenen waren om de zorgovereenkomst eenzijdig te beëindigen maar oordeelt ook dat de aanloop ernaartoe onzorgvuldig is geweest. Daarnaast oordeelt de commissie dat de zorgzorginstelling tekort is geschoten in de bejegening en communicatie. 
De commissie verklaart klachtonderdeel 1 ongegrond, de klachtonderdelen 2, 3 en 4 gegrond en verklaart klager niet-ontvankelijk zover de klacht betrekking heeft op de bejegening jegens klager zelf.

2018 Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg: klacht over de overplaatsing van cliënt vanuit een zorginstelling

Inhoudsindicatie
Klager is de mentor van cliënt.
Cliënt en de familie van cliënt hebben de wens dat cliënt gaat verhuizen naar het land van herkomst. Daar woont ook de enige familie van cliënt. 
Klager beklaagt zich erover dat het maatschappelijk van de instelling de overdracht naar de zorginstelling van keuze in het betreffende land vertraagt. Ook vindt de mentor dat de zorginstelling waar cliënt verblijft onjuiste verwachtingen ten aanzien van de rol van de mentor heeft en daarbij de mentor ook onvoldoende heeft geïnformeerd.  
Ondanks het feit dat de zorginstelling de nodige inspanningen heeft verricht om tot een overplaatsing naar het buitenland te komen, verklaart de klachtencommissie de klacht gedeeltelijk gegrond. De klachtencommissie is van oordeel dat er kostbare tijd verloren is gegaan omdat er op essentiële dagen geen maatschappelijk werk aanwezig was en er geen vervanging was geregeld. Ook had van de zorginstelling een meer proactieve houding verwacht mogen worden. Een kans op een mogelijke spoedige overplaatsing en daarbij een beschikbare kamer, is verloren gegaan. 
De commissie formuleert een aantal aanbevelingen met betrekking tot kennis van de rol van de mentor en de continuïteit van maatschappelijk werk bij afwezigheid. 

2018 Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg: klacht over fouten in de planning waardoor cliënt vergeten wordt en geen zorg ontvangt in de ochtend

Inhoudsindicatie
Klager, vertegenwoordiger van cliënt, klaagt over de zorgverlening door de thuiszorg aan zijn moeder. De thuiszorg vergeet regelmatig om zijn moeder in te plannen voor de verzorging in de ochtend. 
Daardoor wordt zij niet door een verzorgende bezocht en niet geholpen met wassen en aankleden. Zijn zeer bejaarde moeder raakt hierdoor erg van slag en belt vervolgens klager. Pas nadat klager contact heeft gelegd met de zorginstelling wordt er zorg verleend. 
De zorginstelling erkent dat er fouten in de planning zijn gemaakt en biedt daarvoor excuses aan. 
De klachtencommissie verklaart de klacht gegrond. 
De zorginstelling heeft verbeteracties ingezet om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen. 

2018 Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg: klacht over bejegening van een visueel en verstandelijk beperkte cliënt door het hoofd zorg

Inhoudsindicatie
In deze zaak is het cliënt zelf die een klacht indient. 
Klager klaagt over de bejegening. Klager vindt dat hij wordt behandeld als een kind met een geestelijke handicap, terwijl hij prima een gesprek kan voeren en dingen aan kan geven. Klager stelt dat:
 • aangeklaagde heeft ‘getierd’ dat hij teleurgesteld is in klager en vindt dat ‘ze volwassen mensen zijn’;
 • aangeklaagde heeft aangegeven er niets mee te maken te hebben als bij een gesprek met klager de memorecorder niet aanstaat en dat hij het zelf maar uit moet zoeken;
 • hij, wanneer hij op het alarm heeft gedrukt of een afspraak heeft, op zijn hoede is en opgelucht is als aangeklaagde niet voor de deur staat.
De commissie concludeert dat de bejegening van aangeklaagde, door de emotie en de teleurstelling bij aangeklaagde zelf, niet conform de gedragscode is verlopen en klager angstig en onzeker is geworden. 
De commissie concludeert ook dat aangeklaagde excuses heeft aangeboden en heeft geflecteerd op zijn handelen. 
De commissie beoordeelt de klacht als gegrond.

2018 Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg: klacht over onvoldoende kwaliteit van zorg en de bejegening van cliënt

Inhoudsindicatie
Klager klaagt als vertegenwoordiger van de cliënt. 
Klager is ontevreden over de zorg aan cliënt die hij als ‘ver onder de maat beschouwt’ en heeft een veelheid aan klachten ingediend.  
De klachten hebben betrekking op:
 • de bejegening door de verzorgenden;
 • onvoldoende en onjuiste zorg- en dienstverlening;
 • de (medische) zorg na een valincident;
 • de continuïteit van zorg;
 • het handelen met betrekking tot de alarmering;
 • miscommunicatie tussen CIZ en instelling;
 • onzorgvuldige communicatie tussen vertegenwoordiging van cliënt en instelling; 
 • het nalaten van MIC-meldingen (melding incidenten cliënten).
 
De klachtencommissie oordeelt dat op de revalidatieafdeling waar cliënt verblijft, niet altijd adequaat en zorgvuldig invulling wordt geven aan de (complexe) benodigde 24 uurs- verpleeghuiszorg, zoals blijkt uit een aantal incidenten. De klachtencommissie bestempelt dit echter niet als ‘ver onder de maat’.


De klachtencommissie beoordeelt iets meer dan de helft van de klachten als gegrond.
De klachtencommissie formuleert eveneens een aantal aanbevelingen.
 

 


©2022 Klachtencommissie Zorg Midden-Holland


 

De Wet zorg en dwang bepaalt dat klachten over bepaalde beslissingen en verplichtingen worden behandeld door een klachtencommissie die is ingesteld door representatieve organisaties van zorgaanbieders en representatieve cliëntenorganisaties. De klachtencommissie Zorg Midden-Holland is zo'n klachtencommissie.